2021-04-12

Komunikat nr 2/2021 dyrektora ZAMK z dnia 12.04.2021 r.

Słubice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Komunikat nr 2/2021
dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w oparciu o § 21 ustęp 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U z 2021 r., poz. 512 ze zmianami) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii, ogłaszam że z dniem 30 marca 2021 r. wprowadzam zmiany funkcjonowania jednostki w zakresie  obsługi interesantów w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach z zachowaniem aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

1.    W okresie od dnia 12 kwietnia do 23 kwietnia 2021 r. ograniczam możliwość osobistego załatwiania spraw w Zakładzie Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach do spraw nie cierpiących zwłoki po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu osobistej wizyty. W związku z tym kontakt z pracownikami Zakładu jest możliwy telefonicznie na numer telefonu:

 

- księgowość (czynsze i inne opłaty), nr telefonu stacjonarnego 95 758 40 90 wewnętrzny 110, lub komórkowy 885 480 550,

- najem lokali użytkowych i mieszkalnych, nr telefonu stacjonarnego 95 758 40 90 wewnętrzny 103, lub komórkowy 885 480 540,

- dział techniczny i administracja, nr telefonu stacjonarnego 95 758 40 90 wewnętrzny 112, lub komórkowe, administrator 885 150 540, kierownik działu technicznego 602 753 588,

Proszę dzwonić wyłącznie w godzinach pracy Zakładu tj. w poniedziałek w godzinach od 1000 do godziny 1800, wtorek – piątek w godzinach od 700 do godziny 1500.

Zalecam załatwianie spraw w  formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej. Korespondencję sporządzoną w formie papierowej proszę kierować na adres Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach, Plac Bohaterów 13, 69-100 Słubice lub umieszczać w skrzynce podawczej umieszczonej na budynku obok siedziby Zakładu, w formie elektronicznej (np. skan pisma) na  e-mail sekretariat@zamk.pl lub poprzez ePUAP.

2.    Przyjmowanie interesantów przez dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do godziny 1500- po wcześniejszym telefonicznym wyznaczeniu godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 95  758 40 90. Przyjęcia interesantów odbywać się będą z zachowaniem co najmniej 15 minutowych odstępów czasu.

3.    Do Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach wstęp będą miały wyłącznie osoby mające zasłonięte usta oraz nos przy pomocy maski lub maseczki. Osoby, które nie będą miały przysłoniętych ust oraz nosa, nie zostaną wpuszczone do zakładu.

4.    Każdy z interesantów zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk środkiem dezynfekcyjnym, który umieszczony jest zarówno przed budynkiem Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym jak i w poszczególnych biurach lub nosić jednorazowe rękawiczki podczas wizyty w zakładzie. W szczególnych sytuacjach Zakład zapewnia maseczki i jednorazowe rękawiczki. Interesanci, przebywający w biurze zobowiązani są do nieprzekraczania żółto - czarnych linii ostrzegawczych, usytuowanych na podłodze, pozwalających zachować bezpieczną odległość.

5.    W siedzibie zakładu przebywać może jednocześnie:

1)    po jednej osobie na każde stanowisko pracy, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów;

2)     pozostałe osoby oczekujące na wejście do poszczególnych biur zobowiązane są do oczekiwania na korytarzu przed biurem przy czym maksymalna liczba osób oczekujących to 2 osoby przy zachowaniu dystansu 1,5 metra;

3)    w przypadku, gdy liczba interesantów będzie większa, zobowiązani oni będą do oczekiwania na wejście do zakładu na klatce schodowej (maksymalnie 2 osoby) bądź przed budynkiem, z zachowaniem bezpiecznej odległości i stosując środki ochrony indywidualnej.

Interesanci wpuszczani będą do biura bezpośrednio przez pracownika, zaraz po zwolnieniu się miejsca przy danym stanowisku obsługi, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa opisanych powyżej.

6.    Wszelka korespondencja pozostawiona przez interesantów ze względów bezpieczeństwa zabezpieczona jest do dnia następnego, po czym otwierana po godzinie 12:00.

7.    Osoby korzystające z systemów przedpłatowych do poboru zimnej wody, energii elektrycznej, podgrzewania posiłków i ciepłej wody użytkowej (Targowisko Miejskie przy ul. Kopernika i mieszkańcy budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellończyka 4 w Słubicach) będą obsłużone po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu stacjonarnego 95 758 40 90 wewnętrzny 110 lub telefonu komórkowego 885 480 550 (księgowość).

8.    W przypadkach utrudnień w połączeniach telefonicznych osoby oczekujące przed siedzibą Zakładu mogą korzystać z systemu domofonowego, wybierając na klawiaturze nr 22 do działu księgowości lub 11 do sekretariatu.

 

Zachęcam do korzystania z elektronicznej formy korespondencji poprzez portal ePUAP, dzięki któremu można przesłać dokumenty, pisma do Zakładu bez konieczności bezpośredniej wizyty w siedzibie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się